Room Reservation

เงื่อนไขการจองห้องพัก

ไทยเที่ยวไทย ราชบุรี

  1. การจองห้องพักต้องชำระเงินจองเต็มจำนวนเท่านั้น
  2. หากท่านแจ้งความประสงค์ในการจองห้องพักต่อเจ้าหน้าที่ แล้วไม่มีการชำระเงิน ภายใน 1-2 วัน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงิน หรือยกเลิกการจองห้องพักได้
  4. ราคาห้องพัก ไม่รวมอาหารเช้า
  5. จำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง ไม่เกิน 2 ท่าน (เด็กที่สามารถนอนกับผู้ปรกครองได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ช่องทางการชำระเงิน
KBANK
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ราชบุรี
เลขที่บัญชี 005-1-39950-1 ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี คุณทัตพร ทรงศรี